X

متن خبر

نسخه چاپي

  شنبه 15 دی 1397 - 12:12:12 ب.ظ  

شیوه نامه بهره برداری از دفتر الکترونیک طلاق

در اجرای مقررات ماده 7 قانون جامع حد نگار (کاداستر) کشور مصوب 29‏/11‏/1393 و مواد 5 و 11 آئین نامه اجرایی این قانون مصوب 22‏/1‏/95، با توجه به ایجاد زیرساخت و نرم افزارهای مورد نیاز و فراهم شدن زمینه راه اندازی و بهره برداری از دفتر طلاق به صورت الکترونیک در کلیه دفاتر طلاق سراسر کشور، شیوه نامه بهره برداری از دفتر الکترونیک طلاق به شرح زیر ابلاغ می گردد:

ماده1‏- از تاریخ 20‏/10‏/97 دفتر الکترونیک ثبت طلاق در تمامی دفترخانه های رسمی طلاق مورد بهره برداری قرار می گیرد. ازاین تاریخ ، ثبت رسمی تمامی وقایع طلاق و امور تبعی مربوط به آن ، صرفاً در دفتر الکترونیک خواهد بود و ثبت سند جدید در دفاتر دست نویس، ممنوع است.

تبصره ثبت خدمات تبعی مربوط به اسناد طلاق نظیر ابطال سند طلاق، رجـوع مابذل و رجـوع به زوجیت که قبلاً دردفتـر دست نویس به ثبت رسیده، منحصرا باید در دفتر الکترونیک طلاق انجام گردد. سردفتر مکلف است ابتدا اطلاعات سند طلاق را دردفترالکترونیک وارد و سپس نسبت به ثبت خدمات تبعی در ستون ملاحظات اقدام نماید.

ماده2‏- سردفتر مکلف است قبل از بهره برداری از دفتر الکترونیک، ذیل آخرین سند ثبت شده  در دفتر دست نویس را مسدود نموده و اطلاعات سند مذکور را به همراه تعداد کل دفاتر دست نویس سردفتر، در" فرم بهره برداری از دفتر الکترونیک طلاق" که در سامانه تعبیه شده ، ثبت و با گواهی امضای الکترونیک خود، تأیید نماید.

تبصره 1‏- چنانچه پیش از آغاز بهره برداری از دفتر الکترونیک، شناسه یکتای سند از طریق سامانه دریافت شده و اخذ امضاء در دفتردست نویس نیز صورت گرفته باشد، سردفتر مکلف است حداکثر تا یک ماه پس از بهره برداری از دفتر الکترونیک، تأیید نهایی این اسناد را در سامانه انجام دهد.

تبصره2‏- سردفتران رسمی طلاق، مکلف به حفظ و نگهداری دفاتر دست نویس در دفترخانه  بوده و هرگونه حذف،اضافه، یا تغییر در دفاتر مذکور، مستوجب مسئولیت قانونی خواهد بود .

تبصره3‏- رؤسای واحدهای ثبتی مکلفند براساس چک لیست تنظیم شده توسط معاونت امور اسناد، نسبت به بررسی روند
 بهره برداری از دفتر الکترونیک و نیز نحوه حفظ و نگهداری دفاتر دست نویس و همچنین کنترل صحت اطلاعات مندرج در فرم بهره برداری از دفتر الکترونیک اقدام ، و مراتب را تایید نمایند.

ماده 3‏- برای تنظیم اسناد دردفتر الکترونیک، سردفتر مکلف است پس از تنظیم سند درسامانه و اخذ شناسه یکتا، نسخه پشتیبان سند را چاپ و نسبت به اخذ امضای زوجین و شهود واقعه طلاق و حسب مورد معتمد اقدام نموده و این نسخه را پس از امضاء سردفتر به مهر دفترخانه ممهور نماید.

تبصره‏- نسخه پشتیبان، مختص بایگانی در دفترخانه بوده و تحویل اصل یا تصویر آن به اصحاب سند ممنوع است.

ماده 4‏- سردفتر مکلف است در محل دفترخانه و هم زمان با اخذ امضای زوجین و شهود واقعه در نسخه پشتیبان، اثر انگشت سبابه دست راست آنها را صرفاً از طریق سامانه جهت ضبط دردفتر الکترونیک اخذ و ثبت نماید. چنانچه امکان اخذ اثرانگشت سبابه دست راست شخص فراهم نباشد، لازم است سردفتر با ذکر علت، اثر انگشت یکی دیگر از انگشتان دو دست شخص را به ترتیب درج شده در سامانه، در دفتر الکترونیک ثبت نماید.

تبصره1‏- چنانچه امکان اخذ هیچ یک از آثار انگشت دو دست شخص فراهم نباشد، اثر انگشت پای شخص، به ترتیب درج شده در سامانه اخذ و ثبت گردد.

تبصره2‏- در صورتیکه، اخذ هیچ یک از آثار انگشت دست و پای شخص امکان پذیر نباشد، باید اطلاعات فرد معتمدی که توسط شخص مذکور معرفی می گردد، در سامانه ثبت و اثر انگشت معتمد در دفتر الکترونیک اخذ و ثبت گردد.

ماده 5‏- اخذ امضا و اثرانگشت اشخاص مرتبط با سند، درخارج از محل دفترخانه ممنوع است، درخصوص زندانیان و بیماران، مطابق قوانین و مقررات مربوط اقدام خواهد شد.

ماده6‏- سردفترمکلف است طبق مقررات و حسب مورد، اطلاعات تمامی اشخاص غیراصیل نظیر وکیل، ولی، قیم، نماینده، معتمد، معرف، مترجم، شاهد که باید ثبت سند را تائید نمایند،در قالب اقلام اطلاعات هویتی تعبیه شده در سامانه ثبت و ارتباط آنها را با اشخاص اصیل معین نموده و اثر انگشت آنها را در دفتر الکترونیک ثبت نماید.

تبصره‏- ثبت اطلاعات هویتی اشخاص مرتبط با سند در بخش های توضیحات یا متون حقوقی سند، ممنوع است.

ماده 7‏- چنانچه پس از تنظیم سند در سامانه و اخذ شناسه یکتا مشخص شود نواقصی نظیر عدم درج اطلاعات اشخاص برای اخذ اثر انگشت و یا لزوم حذف و اضافه در مورد اشخاص مرتبط و یا مفاد سند وجود دارد، سردفتر مکلف است شناسه این سند را درسامانه بی اثر نموده و پس از تنظیم مجدد سند و تکمیل اطلاعات، نسبت به اخذ شناسه جدید در سامانه اقدام نماید.

ماده 8 پس از اخذ امضای اشخاص مرتبط با سند و ثبت اثرانگشت آن ها در سامانه، سردفتر باید با امضای الکترونیک، دفترالکترونیک را تایید نماید و بلافاصله پس از تکمیل سند طلاق، نسبت به تحویل آن به ذینفع اقدام نماید.

تبصره ‏- سردفتر مکلف است نسخه پشتیبان دریافت شده از سامانه را به صورت مجلد حاوی یک صد سند تنظیم و در محلی ایمن در دفترخانه نگهداری نماید.

ماده 9‏- نظارت بر اجرای صحیح این شیوه نامه بر عهده مدیران کل ثبت اسناد و املاک استانها، معاون اموراسناد، معاون توسعه فناوری اطلاعات و خدمات الکترونیک ثبتی و مدیرکل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد می باشد.‏/

 

 

 

                                                                                       احمد تویسرکانی

                                                                                      معاون رئیس قوه قضائیه و

                                                                                  رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است