AnswerView

  تعداد دفعات مشاهده :  80980 تاریخ ثبت : 1391/8/7

 زمینهایی که از طریق اصلاحات ارضی واگذار شده و در حال حاضر تعدادی از مالکین اصلی فوت نموده است آیا میتوان سند ثبتی اخذ نمود ؟

در خصوص سئوالات مطرح شده موضوع اراضي كشاورزي ،باغات در صورتي كه متناسب با حد نصاب مندرج در قانون جلوگيري از خردشدن اراضي باشند ،مشمول قانون مي باشند.
.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است