AnswerView

  تعداد دفعات مشاهده :  67907 تاریخ ثبت : 1391/8/7

 در مورد اراضی و باغات و ساختمانهایی که اشخاص با قرارداد عادی خریداری نموده اند و مقدار زمین یا ساختمان یا باغ به متر مربع تعیین گردیده و میزان سهم مشخص نمی باشد، متقاضی به چه نحوی باید قسمت مربوطه به این امر در صفحه مربوطه ( صفحه مربوط به مشخصات ملک ) را پر نماید؟

در اين گونه موارد لازم است مطابق نقشه تهيه شده مساحت كل ملك درج شود و ميزان خريداري متقاضي نيز به عنوان جزيي از كل سهام در قسمت مربوطه اضافه شود .
.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است