پرسش و پاسخ وضعیت ثبتی اراضی فاقد سند

پرسش و پاسخ تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی فاقد سند

 
صفحه: 1 از 1
تعداد رکورد : 10
  مشاهده
77743  زمینهایی که از طریق اصلاحات ارضی واگذار شده و در حال حاضر تعدادی از مالکین اصلی فوت نموده است آیا میتوان سند ثبتی اخذ نمود ؟
25050  آیا املاک مربوط به شرکتهای عمومی سهام خاص مشمول این قانون می شود ؟
96324  املاک فاقد سابقه ثبتی مشمول این قانون می شوند ؟
100101  باغاتی که بصورت قولنامه ای از یک سند قطعه قطعه میشوند امکان گرفتن سند وجود دارد؟
69310  آیا امکان اصلاح موردی در تقاضانامه پس از ثبت نهایی آن و تشکیل پرونده وجود دارد ؟
86593  در مواردی که چند نفر به صورت مشاعی مالک ملکی میباشند آیا نیاز به درخواست جداگانه میباشد یا خیر ؟
65732  در مورد اراضی و باغات و ساختمانهایی که اشخاص با قرارداد عادی خریداری نموده اند و مقدار زمین یا ساختمان یا باغ به متر مربع تعیین گردیده و میزان سهم مشخص نمی باشد، متقاضی به چه نحوی باید قسمت مربوطه به این امر در صفحه مربوطه ( صفحه مربوط به مشخصات ملک ) را پر نماید؟
57293  در صورتي كه از برگ تقاضا پرينت گرفته نشود تكليف چيست؟
283589  فرق عرصه و اعیان چیست ؟
168730  نحوه تهیه نقشه به چه صورت می باشد؟