آیین نامه اجرایی تبصره (3) ماده (2) قانون اصلاح مواد (147) و (148) تاریخ ثبت : 1397/11/13
طبقه بندي : آیین نامه اجرایی تبصره (3) ماده (2) قانون اصلاح مواد (147) و (148)
: آیین نامه اجرایی تبصره (3) ماده (2) قانون اصلاح مواد (147) و (148)
متن :

ماده 1- در كلیه مواردی كه مستحدثات وبنای تصرفی در اراضی دولت یا شهرداریها ایجاد شده باشد هیاتهای موضوع ماده (2) قانن اصلاح مواد (1) و (2) و(3) قانون اصلاح وحذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاك – مصوب 31/4/1365 با انتخاب كارشناسان ثبتی و همكاری سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نسبت به تهیه وترسیم ،‌ كروكی محل مورد تصرف،‌دلایل تصرف تعیین موقعیت ،‌حدود ؤومساحت وشماره پلاك اصلی وفرعی و نحوه تصرفات اقدام وهمراه با مشخصات كامل شناسنامه (اعم از نام ،‌نام خانوادگی ،‌نام پدر،‌شماره شناسنامه و محل صدور آن ) به صورت مستند از طریق ادارات به دستگاه صاحب زمین اعلام می نمایند تا در خصوص موارد قید ‹‹شده›› در بند (و) تبصره (3) ماده (2) اعلام نظر نمایند . 


ماده 2- مدت زمان اعلام نظر مراجع موضوع بند(و) تبصره (3) ماده (2) قانون یاد شده حداكثر سی روز تعیین می شود . در صورت عدم وصول پاسخ توسط مراجع مربوطه هیات اعلام نظر خواهد كرد. 


ماده 3- در كلیه موارد مقرر كه جهت تعیین بهای ملك مورد تصرف به اعلام نظر كارشناس رسمی دادگستری نیاز می باشد ، نظریه كارشناس توسط دبیر خانه هیات ،‌به متقاضی و دستگاه صاحب زمین اعلام می شود ودر صورتی كه طرفیت نسبت به نظریه كارشناسی اعتراض داشته باشند حداكثر ظرف یك هفته كتبا به دبیرخانه هیات اعلام می نمایند . در صورت عدم اعلام نظر در مهلت مقرر ، دبیرخانه هیات طبق مقررات اقدام خواهد نمود. 


ماده 4- در كلیه مواردی كه هیات پس از اخذ موافقت دستگاه صاحب زمین رای به انتقال ملك به متقاضی را صادر می نماید بهای تعیین شده اعم از بهای تمام شده زمین یا قیمت عادله روز به شماره حسابی كه از سوی دستگاه صاحب زمین اعلام می گردد واریز خواهد شد و رای هیات و قبض پرداختی جهت تنظیم سند به سازمان مسكن و شهرسازی ارسال می گردد و چنانچه ظرف بیست روز پس از ثبت در دبیرخانه سازمان مزبور سند انتقال تنظیم نگردد نماینده اداره ثبت می تواند به ‹‹قائم›› مقامی ،‌سند انتقال را به نام متقاضی امضاء‌نماید . 


ماده 5- در مواردی كه دستگاه صاحب زمین با انتقال زمین موافقت نمی نماید مكلف است علت را مستدل به هیات رسیدگی كننده اعلام نماید . 


ماده 6- پرداخت هزینه های كارشناسی موضوع بند(ز) قانون اصلاح مواد (147) و (148) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاك كشور – مصوب 1376 – برعهده متقاضی خواهد بود . 


ماده 7- از تاریخ تصویب این آیین نامه آن قسمت از آیین نامه اجرایی مواد (147) و(148) قانون ثبت كه مغایر با این آیین نامه است لغو می شود

: <#f:2459/>
تعداد نمایش : 326 <<بازگشت

مناسبت ها

پیوندها