مدیر کل استان

 

واحدهای ثبتی

 

نماینده حقوقی

 

گزینش

 

هیات نظارت

 

جانشین دادستان دادسرا و دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران

 

اداره بازرسی و ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات

 

حفاظت و اطلاعات

 

معاونت منابع انسانی و پشتیبانی

اداره امور اداری و پشتیبانی

کارشناس مسئول امور مالی

كارشناس مسئول نرم افزار

كارشناس مسئول بودجه و برنامه ریزی و آمار

 

معاونت اسناد

اداره اجرای اسناد رسمی

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

كارشناس مسئول امور اسناد و سردفتران

 

معاونت املاک و کاداستر

اداره امور نقشه برداری و کاداستر

کارشناس مسئول امور املاک